Confiscarea extinsă

09 mai 2012

Prin Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în dreptul penal român a fost introdusă o nouă măsură de siguranţă, şi anume confiscarea extinsă.

Legea transpune in legislașia națională prevederile referitoare la confiscarea extinsă, prevăzute la art. 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legatură cu infracțiunea.

Astfel, în actualul Cod penal, precum și în Legea nr. 286/2009 privind Codul penal au fost introduse noi reglementări referitoare la confiscarea extinsă.

Art. 1 pct. 2 din Legea 63/2012 prevede că după art. 1181 Cod penal se introduce un nou articol, articolul 1182, care va avea următorul cuprins: Sunt supuse confiscarii și alte bunuri decât cele prevăzute la art. 118 din Codul penal, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia din infracțiunile expres prevăzute de lege, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și pedeapsa prevazută de lege este închisoarea de 5 ani sau mai mare.

Confiscarea extinsă se va putea dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  • valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;
  • instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevazute de lege.

La aplicarea confiscării extinse se ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terț unui membru de familie, persoanelor cu care persoana condamnată a stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți ori dintre parinți și copii, în cazul în care conviețuiesc cu acesta, persoanelor juridice asupra cărora persoana condamnată deține controlul.